fbpx

Arteterapia

Program Arteterapii skupia się na pomocy w odkrywaniu nowych możliwości i wywoływaniu pozytywnych zmian w sposobie zachowania dziecka.

Dzięki tym zajęciom, dochodzi do rozładowania trudnych emocji, towarzyszących dzieciom:

 • z problemami emocjonalnymi,
 • nieśmiałym,
 • przyjmującymi postawę zauważalnie lękową,
 • nieradzącymi sobie z komunikacją.

Zajęcia arteterapii to również doskonały sposób na wyzwolenie pozytywnych emocji, pozwalających na jak najlepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego.

 

Arteterapię najtrafniej możemy określić jako terapię przez sztukę i swobodę działania. Ta forma aktywizująca sprawdza się bez względu na wiek i poziom intelektualny uczestników. Wspomaga hamowanie stanów chorobowych oraz kształtuje zdolności niezbędne do realizacji pragnień i marzeń. Oparcie się na działaniach natury artystycznie umożliwia rozbudzenie w dzieciach ambicji, chęci kooperacji i otwarcia na bodźce zewnętrzne. To też sprawdzona metoda eliminacji negatywnych emocji i podwyższenia poczucia własnej wartości.

 

Adresaci

Głównymi adresami zajęć są uczniowie klas I – VI, którzy:

 • są nieśmiali bądź wykazują postawę lękliwą,
 • mają problemy z właściwą komunikacją z innymi,
 • pragną realizować się poprzez ekspresję i swobodę działania.

 

Organizacja zajęć

Nasze zajęcia przyjmują formę co tygodniowych spotkań, trwających 60 min. Realizowane metody pracy dopasowujemy do indywidualnych potrzeb i potencjału każdego dziecka. Wśród wykorzystywanych narzędzi oddziaływania znajdują się np.: woda, farby, glina, plastelina czy masa papierowa.

Najlepsze efekty przynosi systematyczne i regularne uczestnictwo w zajęciach. Pamiętajmy jednak, że obecność na nich jest spontaniczna i całkowicie dobrowolna.

 

Cele arteterapii

Główne cele etapowe:

 • wyrażanie siebie dzięki twórczości artystycznej,
 • akceptowalne społecznie wyrażanie swoich emocji,
 • ułatwienie nawiązywania kontaktów w grupie rówieśniczej (komunikacja słowna i bezsłowna),
 • zwiększenie poziomu poczucia własnej wartości i akceptacji innych ludzi,
 • poprawa sprawności i koordynacji,
 • rozwój wiedzy i zdolności plastycznych,
 • kształtowanie wyobraźni, samodzielności oraz konsekwencji i inwencji twórczej,
 • rozwój sensoryczny,
 • wzbudzanie przekonania o atrakcyjności twórczej organizacji czasu wolnego.

 

Główne cele edukacyjno-terapeutyczne:

 • odpoczynek i wyciszenie,
 • pobudzenie do twórczej ekspresji,
 • rozwój poczucia estetyki, wyobraźni i zdolności plastycznych,
 • kompleksowy rozwój,
 • nauka cierpliwości, dokładności i pracy w grupie,
 • ćwiczenie sprawności, koordynacji i percepcji,
 • nauka samodzielności i odpowiedzialności za własne działania,
 • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa wewnątrzgrupowego i przydatności w jej funkcjonowaniu,
 • pogłębienie wiedzy na temat różnych form wypowiedzi z wykorzystaniem warsztatu plastycznego.

 

Zakładane efekty

Spodziewane efekty – cele:

 • właściwe wyrażanie własnych myśli i uczuć,
 • poczucie odniesienia sukcesu,
 • zwiększenie poziomu pewności siebie,
 • wyższa samoocena,
 • przekonanie o docenieniu ze strony innych,
 • łatwiejsze nawiązywanie kontaktów,
 • empatia i chęć pracy w grupie,
 • rozwój wrażliwości estetycznej, a także wiedzy i umiejętności z zakresu plastyki.